วิธีแก้ปัญหารหัสผ่านไม่ถูกต้อง
Troubleshooting: Incorrect Password
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Username และ Password ถูกต้อง
  Check Username and Password as follows:
  • Username:
   • กรณีสำหรับนักศึกษา ช่อง username ให้มี u นำหน้ารหัสนักศึกษา เช่น u5700001
    For students: Place u and student‘s ID number (e.g. u5700001) into the username box.
   • กรณีสำหรับบุคลากร ช่อง username ไม่ต้องมี u นำหน้ารหัสบุคลากร เช่น 5790001
    For staffs: Place staff’s ID (e.g. 5790001) into the username box.
  • รหัสผ่าน ในกรณีที่ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสผ่านเริ่มต้นจะเป็นรหัสประจำตัวประชาชน
   Password: If you have never changed your password, your password will be your “Identity card number”.
 2. ในกรณีที่มั่นใจว่า Username และ Password ถูกต้องแล้วให้ลอง Clear browsing data โดยมีวิธีทำดังนี้
  If you're sure you're entering the right Username and Password, try “Clear browsing data” as follows:
 3. กรณีที่ลองแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 อาทิตย์-อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 207
  If you still can’t solve the problem, please contact “Information Technology Service Center” at Arthit Ourairat Building (Bldg. 1), 2nd Floor, Room 207.