วิธีแก้ปัญหารหัสผ่านไม่ถูกต้อง
Troubleshooting: Incorrect Password
สำหรับ Google Chrome
For Google Chrome
 1. คลิกที่ปุ่มเพื่อเรียก Menu Bar > History หรือกด hot key คือ Ctrl + H
  Click the Menu Bar button on the right corner > History or Hot key (Ctrl + H)
 2. คลิกปุ่ม Clear browsing data…
  Click “Clear browsing data” button
 3. ทำเครื่องหมายถูกเลือก
  Tick in front of these following options:
  • Cookies and other site and plug-in data
  • Cached images and files
  • Passwords
  • Autofill from data
 4. คลิกปุ่ม Clear browsing data
  Click “Clear browsing data” button.